Menneskerettigheder

BJ-Gears leverandører skal respektere internationale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder udtrykt i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og de otte kernekonventioner i the International Labour Organization (ILO). BJ-Gears leverandører skal forpligte sig til at undgå at krænke menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og til at adressere og afhjælpe enhver negativ påvirkning, som de er involveret i.

Privatliv

BJ-Gears leverandører respekterer ansattes og kunders ret til privatliv. BJ-Gears leverandører har adgang til BJ-Gears varer og data under leveringsprocessen. Vi forventer, at vores leverandører opretholder en passende grad af sikkerhed for at hindre uautoriseret adgang til vores varer of data i forbindelse med håndteringen af disse. Denne sikkerhed skal sikre forebyggelsen af skader, fjernelse eller misbrug og gælder både for de individuelle leverandørers medarbejdere og for eksterne personer.

Diskrimination

BJ-Gears leverandører må ikke diskriminere kunder eller andre i vores værdikæde baseret på race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller andre overbevisninger, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status anerkendt i international lovgivning.

Påvirkning af lokalsamfundet

BJ-Gears leverandører skal vurdere og adressere deres aktiviteters indvirkning på menneskerettighederne i de lokalsamfund, hvor de er til stede.

Landerisiko

BJ-Gears leverandører skal tage de nødvendige forholdsregler for at undgå involvering i menneskerettighedskrænkelser i de lande, hvor de operer.

Arbejdsmiljø

BJ-Gears leverandører skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Leverandørerne skal:

  • Tage ansvar for de ansattes sundhed og sikkerhed.
  • Tilbyde træning i og sikre at ansatte er trænet i sundhed og sikkerhedsprocedurer.
  • Vurdere risici og tager de bedst mulige forholdsregler i forhold til uheld og erhvervssygdomme

Løn, vederlag og barsel

BJ-Gears leverandører skal udbetale løn og vederlag til deres ansatte, der sikrer, at de ansatte kan opretholde en rimelig levestandard, og som et minimum overholde de lokale love og regler for mindsteløn. Løn skal udbetales via lovlige betalingsmidler mindst én gang om måneden. I tilfælde hvor den lovbestemte mindsteløn ikke kan dække en grundlæggende levestandard, opfordres leverandørerne til at supplere de ansattes løn, så deres basale behov kan opfyldes. Ansatte har ret til sygeorlov og barselsorlov i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Arbejdstider

BJ-Gears leverandører skal respektere at det totale antal arbejdstimer i en normal arbejdsuge ikke må overstige 48 timer. En normal arbejdsuge må inklusivt overarbejde ikke overstige 60 timer i alt. Overarbejde skal planlægges på en måde, der garanterer sikre og humane arbejdsbetingelser. Leverandørernes ansatte må gerne arbejde mere end 60 timer, hvis de frit ønsker at gøre det, og hvis lokal lovgivning tillader det. Det samlede antal på hinanden følgende arbejdsdage skal overholde kravene i lokal lovgivning, og de ansatte har ret til mindst en fridag om ugen.

Tvang og disciplinære sanktioner

BJ-Gears leverandører må ikke anvende fysisk afstraffelse, trusler om vold eller andre former for fysisk eller psykologisk tvang eller overgreb. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fratrækning i løn må ikke anvendes.

Ytringsfrihed

BJ-Gears leverandører må ikke udføre repressalier for at forhindre medarbejdere i at udtrykke deres utilfredshed med deres arbejdsvilkår på en åben og loyal måde. I forbindelse med inspektionsbesøg fra BJ-Gear, skal de ansatte kunne informere inspektorerne om eventuelle overtrædelser af denne Supplier Code of Conduct uden frygt for repressalier.