Adfærd og etik

Vi respekterer de ti principper i FN's Global Compact, der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi driver vores forretning på en ansvarlig måde og ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling.

Code of conduct

Vi har udarbejdet en Code of Conduct, der fungerer som et internt regelsæt for etisk adfærd hos BJ-Gear. 

Vores Code of Conduct indeholder de standarder, som alle ansatte hos BJ-Gear skal overholde. Code of Conduct udtrykker, hvad vi forventer af vores ansatte og de personer, der handler på vegne af BJ-Gear, herunder bestyrelsesmedlemmer og ledelsen, som alle er omfattet af betegnelsen ’ansatte’ i Code of Conduct

Hvis en af BJ-Gears ansatte er usikker på, hvad der er den rette fremgangsmåde, skal han eller hun kontakte ledelsen for at få vejledning. Ansatte opfordres til at handle med det samme, hvis de befinder sig i en situation, der ikke overholder denne Code of Conduct. Ansatte skal anmelde brud på Code of Conduct ud fra følgende muligheder: 

 • Informér nærmeste leder 
 • Informér administrerende direktør 
 • Informér fabrikschefen 
 • Informér økonomidirektøren / den HR-ansvarlige 

Det er i BJ-Gears interesse at ethvert brud på denne Code of Conduct anmeldes. Derfor tolerer BJ-Gear ikke nogen former for repressalier mod en ansat, der anmelder overtrædelser af Code of Conduct. 

Herudover ønsker BJ-Gear at samarbejde med vores leverandører i forhold til løbende at fremme deres sociale ansvar. Derfor har vi udarbejdet en Supplier Code of Conduct, der danner grundlag for dialog med vores leverandører samt for overvågning af deres arbejde med ansvarlighed. Læs mere 

Overholdelse af lovgivning animation

Overholdelse af lovgivning

BJ-Gear driver sin virksomhed på en ansvarlig måde, og vi vil bidrage til bæredygtig udvikling samt opretholde og styrke vores høje grad af integritet og troværdighed. Vi respekterer de ti principper i FNs Global Compact om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

 

Animation om menneskerettigheder

Menneskerettigheder

BJ-Gear anerkender sit ansvar i forhold til at respektere menneskerettigheder udtrykt i FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder. BJ-Gear forpligter sig til at undgå at krænke menneskerettigheder og til at behandle og afhjælpe eventuelle negative virkninger, som BJ-Gear måtte blive involveret i. 

 

Læs mere CTA

 Arbejderrettigheder animation

Arbejdstagerrettigheder

BJ-Gear anerkender sit ansvar i forhold til at respektere arbejdsrettigheder udtrykt i de otte kernekonventioner i the International Labour Organization (ILO). BJ-Gear forpligter sig til at undgå at krænke arbejdsrettigheder og til at behandle og afhjælpe eventuelle negative virkninger, som BJ-Gear måtte blive involveret i.  

 

Læs mere CTA

 

Roterende vindmølle animation i hånd på blå baggrund

Miljø

BJ-Gear overholder al miljølovgivning til beskyttelse af miljøet. 

Miljøledelsessystem

Vi bestræber os på at anvende vores miljøledelsessystem til at: 

 • Beskytte miljøet ved at forebygge forurening. 
 • Opfylde virksomhedens bindende forpligtelser. 
 • Forbedre miljøledelsessystemet løbende med henblik på en forbedring af miljøpræstationen. 
 • Reducere mængden af spild og udledning ud i luften, jorden og grundvandet. 
 • Håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald, herunder kemikalier, på en miljømæssigt forsvarlig måde. 
 • Bidrage til genbrug og genanvendelse af materialer og produkter. 
 • Implementere miljøvenlige teknologier og produkter. 

Produktsikkerhed

Produkter fremstillet af BJ-Gear skal overholde alle love og regulativer vedrørende produktsikkerhed. 

Konflikt mineraler animation

Konfliktmineraler

BJ-Gear er forpligtet til ikke at købe produkter og komponenter, som vi ved, indeholder konfliktmineraler. "Konfliktmineraler er metaller som guld (Au), tantal (Ta), wolfram (W) og tin (Sn) udvundet af mineraler, der stammer fra miner i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) eller de tilstødende lande (også kendt som konfliktområder). 

BJ-Gear accepterer ikke brugen af konfliktmineraler, og vi vil, hvis vi gøres opmærksom på dette, afbryde samarbejdet med enhver leverandør, der handler i strid med "The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protections Act". 

Virksomhedsetik og antikorruption animation

Virksomhedsetik og antikorruption

BJ-Gear vil demonstrere ærlighed og integritet i vores relationer med kolleger, myndigheder, kunder, leverandører, partnere, organisationer og andre samarbejdspartnere.

BJ-Gear har en nultolerance over for alle former for korruption. BJ-Gear tilbyder, lover eller giver ikke nogen form for bestikkelse for at udøve ulovlig indflydelse over en offentlig medarbejder, dommer eller forretningspartner. BJ-Gear afholder sig fra at modtage eller acceptere enhver form for bestikkelse.

 

Læs mere CTA

Interessekonflikter animation

Interessekonflikt

BJ-Gears ansatte skal altid arbejde i BJ-Gears bedste interesse og undgå alle handlinger, der måtte opfattes som favoriserende for interessenter på bekostning af BJ-Gear. De ansatte skal undgå enhver form for aktivitet, der krænker virksomhedens interesser eller har en negativ indvirkning på den ansattes dømmekraft og integritet. 

 

Læs mere CTA

Fortrolige dokument animation

Fortrolighed

BJ-Gear beskytter fortrolige forretningsoplysninger om vores varer og data. Fortrolighed opretholdes både under en persons ansættelse og efter, de har forladt virksomheden. Vi respekterer andres rettigheder i forhold til intellektuel ejendom og fortrolige oplysninger. 

Dommerhammer animation

Overtrædelse og sanktioner

Ethvert brud på denne Code of Conduct kan resultere i disciplinære handlinger, herunder afskedigelse. Hvis et brud på denne Code of Conduct indebærer en overtrædelse af loven, kan det resultere i en retssag. 

Vores ansattes sikkerhed er ikke noget, der er til diskussion. Under ingen omstændigheder må nogen af vores ansatte udsættes for personlig fare, og derfor kan en overtrædelse af denne Code of Conduct accepteres i en nødsituation. 

Denne Code of Conduct er udgivet på engelsk og oversat til dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den engelske version forrang. 

Ansvar animation

Ansvar

Ledelsen har det overordnede ansvar for oplæring i og implementering af denne Code of Conduct, herunder overensstemmelse mellem daglig praksis og denne erklæring.